Ombyggnad

Bygga om ett hus

Att bygga om ett hus handlar om att ändra en befintlig byggnad. Här kan du läsa lite om hur en ombyggnad går till och om hur vi på Heya Arkitekter hjälper dig på vägen!Vad innebär det att bygga om ett hus?

Anlita arkitekt för att bygga om

Bygglov

Behövs en arkitekt för att bygga om ett hus?

Ritningar på befintligt hus vid ombyggnad

Bygganmälan

Vad innebär det att bygga om ett hus?

Ett ombyggnadsprojekt innebär att du ändrar en befintlig byggnad. För att det ska räknas som en ombyggnad och inte bara en ändring krävs att hela eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden ändras. Till skillnad mot en tillbyggnad ändrar inte en ombyggnad byggnadens volym, utan ändrar det som redan finns. En ombyggnad kan innefatta allt från en fasadändring till en totalrenovering av din fastighet.

Anlita arkitekt för att bygga om ett hus

När man ändrar en befintlig byggnad finns det många aspekter att ha i åtanke. Det nya behöver anpassas till det befintliga för att skapa en fin helhet och en röd tråd. Därför är det är alltid värdefullt att få råd och hjälp för att se till att slutresultatet blir så bra som möjligt. Tillsammans med dig arbetar vi på Heya Arkitekter för att komma fram till den bästa lösningen. Vårt mål är att du ska få en ombyggnad som passar dina önskemål och behov både idag och i framtiden.


Vi hjälper dig reda ut vilken typ av ombyggnad som är möjlig för just dig, Detta gör vi genom att granska detaljplanen, göra ett platsbesök och vid behov även kontakta kommunen. Ibland kan saker du kanske inte tänker på, som fasadfärg, vara reglerade i detaljplanen. Därför är det väldigt viktiga att kontrollera detaljplanen för att inte stöta på problem senare i processen.


Oavsett om du har en tydlig bild av hur du vill ha det eller om du inte har någon aning kan vi hjälpa dig framåt för att förstå vad som behöver göras och hur. Vi tar fram olika förslag för att tillsammans komma närmare lösningen som passar bäst för dig. Vi arbetar bl.a. med skisser, arkitektritningar, 3Dmodellering och visualisering för att tydliggöra våra och dina idéer. 


Om det behövs bygglov eller bygganmälan tar vi fram det material som krävs. Om så önskas kan vi också sköta kontakten med kommunen för att göra ditt ansökan så smidig som möjligt. Genom våra samarbetspartners erbjuder vi bl.a. konstruktionsritningar som ibland kan krävas vid en mer omfattande ombyggnad. Vi hänvisar också vidare till andra professioner i de fall du behöver ta in en ytterligare kompetens som inte finns hos oss. 


Du kan läsa mer om hur processen ser ut då du anlitar oss i vår Guide till dig som vill anlita en arkitekt.

Bygglov vid ombyggnad

Något så litet som ett fönsterbyte kan kräva bygglov, men du får samtidigt ändra om en del i planlösningen utan att anmäla detta till kommunen. Reglerna kring ombyggnad kan kännas svåra att tolka eftersom det ofta måste göras en bedömning från fall till fall. Detta kan handla om huruvida din ombyggnad kräver bygglov eller bygganmälan. En annan bedömningsfråga är i vilken grad nybyggnadskraven ska ställas på endast den ombyggda delen eller hela byggnaden. Hur detta bedöms kan du läsa mer om på Boverket.se.


Om du behöver söka bygglov för din ombyggnad eller inte beror på vilken eller vilka åtgärder du önskar göra. i de fall du behöver söka bygglov säger man att åtgärden är bygglovspliktig. Det innebär att du behöver ansöka om lov hos kommunen för att bygga om på det sätt du önskar. Till din ansökan bifogas bygglovsritningar och andra handlingar som kommunen kräver. Vilka handlingar som krävs skiljer sig från projekt till projekt. Kort kan man säga att det material kommunen kräver är till för att förstå vad du vill göra för att kunna avgöra om projektet uppfyller de regler som finns. Exempel på handlingar som kommunen kan kräva förutom arkitektritningar är visualiseringar och ytterligare information om material och kulörer. Vill du ändra i byggnadens konstruktion kan kommunen även kräva konstruktionsritningar. Dessa erbjuder vi genom vår samarbetspartner, så du bara behöver ha en kontakt att hålla reda på. Vi hänvisar också vidare i de fall det behöver tas in en ytterligare kompetens som inte finns hos oss.


Du får inte påbörja din åtgärd förrän du fått bygglovet godkänt av kommunen samt fått ett startbesked. När projektet är klart får du inte heller ta den ombyggda delen i bruk innan du fått ett slutbesked av kommunen.


I vissa fall kan det vara svårt att bedöma om en ombyggnad kräver bygglov eller inte. Om du är osäker är du välkommen att rådfråga oss på Heya Arkitekter. Du kan också ta kontakt med din kommun.

Behövs en arkitekt för att bygga om ett hus?

Det tycker vi såklart! Många kunder som kommer till oss har redan en tydlig bild av hur de vill ha sin ombyggnad. Detta är en bra utgångspunkt att arbeta från. Det finns dock regler och andra faktorer som kan ha missats, därför är det alltid bra att få professionell hjälp och input av någon som arbetar med detta dagligen. På så sätt blir processen med kommunen smidig och kunden kan vara säker på att ingen potential i varken platsen eller den nya byggnaden går förlorad.

Ritningar på befintligt hus vid ombyggnad

Har du inga ritningar på den byggnad du vill bygga om? Inga problem! Detta är väldigt vanligt och kan såklart lösas.


Din kommun har i de allra flesta fall ritningar på ditt hus i sitt arkiv. Dessa ritningar har skickats in till kommunen när huset byggdes och när en förändring gjorts på byggnaden eller fastigheten i stort. Hos vissa kommuner kan du få tillgång till ritningarna genom kommunens e-tjänster och i vissa fall får du ringa till kommunen för att få ritningarna. Ritningarna användas sedan som underlag för skisser och bygglovsritningar eller ritningar till en bygganmälan för din ombyggnad.


Om det inte finns ritningar på din byggnad, om skicket på ritningarna är för dåligt eller om de inte stämmer överens med verkligheten hjälper vi på Heya Arkitekter dig att producera nya ritningar. Vi gör då en noggrann uppmätning av hela byggnaden som ligger till grund för de nya fackmannamässiga ritningarna. På så sätt får du helt nya ritningar som du vet stämmer med verkligheten. Dessa ritningar används sen som underlag för skisser, arkitektritningar på din ombyggnad och för ansökningar till kommunen.

Bygganmälan vid ombyggnad

För vissa ombyggnader krävs inte ett bygglov utan du kan istället göra en bygganmälan och dessa åtgärder kallas anmälningspliktiga. Jämfört med ett bygglov är en bygganmälan en något enklare process, även om den påminner mycket om att söka bygglov. På samma sätt som när du söker bygglov skickar du in en anmälan/ansökan och får du inte påbörja din åtgärd innan kommunen gett ett startbesked. Du får inte heller ta den ombyggda delen av byggnaden i bruk förrän kommunen gett ett slutbesked. Några former av ombyggnad som kräver bygganmälan är:


  • Ändring som innebär att konstruktionen av bärande delar berörs
  • Planlösningen ändras avsevärt
  • Inredning av en ytterligare bostad i ett enbostadshus
  • Installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller ventilation
  • Ändring som väsentligt påverkar brandskyddet
  • Ändring av en komplementbyggnad till komplementbostadshus på högst 30 m2


Om du är osäker på om din tillbyggnad kräver bygganmälan är du välkommen att rådfråga oss på Heya Arkitekter. Du kan också ta kontakt med din kommun eller läsa mer om bygglovsbefriade åtgärder på Boverket.se.