Personuppgiftspolicy

Heya Arkitekter AB (org.nr. 559271-6509) är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och ansvarar för att hantering av dessa sker i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Vilka personuppgifter vi behandlar

Vi behandlar personuppgifter tillhörande privatpersoner som är våra kunder och de privatpersoner som företräder våra företagskunder, nuvarande och potentiella, samt uppgifter om de privatpersoner som företräder våra leverantörer och övriga intressenter. Personuppgifterna från dessa samlas in från personen i fråga och/eller från allmänt tillgängliga källor som t.ex. Hitta.se. 


De personuppgifter som vi registrerar är namn, adress, e-postadress, telefonnummer och i vissa fall befattning. När kunden är en enskild näringsidkare registreras dennes personnummer eftersom detta är företagets organisationsnummer. Heya Arkitekters hemsida använder cookies för analys av användarvänlighet och utveckling av hemsidan.  

Varför vi behandlar dina personuppgifter

Heya Arkitekter behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla de tjänster vi erbjuder, administrera dessa samt för att utveckla, marknadsföra och kvalitetssäkra våra tjänster. 


Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. Om dina personuppgifter inte lämnas har vi inte möjlighet att erbjuda våra tjänster eller fullgöra våra åtaganden. 


Dina personuppgifter används också efter en intresseavvägning för inbjudan till kundevent och direktmarknadsföring till potentiella och tidigare kunder. Du har dock rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.  


Vi sparar också dina uppgifter för att kunna fullgöra våra förpliktelser enligt bokföringslagen.  

Vilka som har tillgång till dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas av anställda på Heya Arkitekter och kan komma att lämnas ut och behandlas av tredje part. Detta kan göras i fall då det är nödvändigt för att fullgöra vårt uppdrag gentemot dig, då vi anlitar en tjänsteleverantör för att utföra uppdrag för vår räkning, i kontakt med myndigheter eller i de fall då det är vår lagstadgade skyldighet. I de fall då vi har personuppgiftsbiträden för behandling av personuppgifter ingår vi i avtal med dessa som säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vår policy.

Heya Arkitekter behandlar endast personuppgifter inom EU/ESS.

Hur länge vi lagrar dina personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål vi har med behandlingen eller så länge det föreligger skyldighet att spara uppgifterna enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till vilka av dina personuppgifter som vi behandlar och få dessa rättade om du menar att de uppgifter vi har är fel eller ofullständiga. Du kan också begära att få dina uppgifter begränsade eller raderade, vilket vi gör i det fall det inte finns någon rättslig grund för behandlingen. Det är också möjligt att återkalla ditt samtycke att Heya Arkitekter lagrar dina uppgifter. 


Om du är missnöjd eller har synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter ber vi dig kontakta oss på info@heyaarkitekter.se. Du kan också lämna en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se).