Nybyggnad

Bygga ett nytt hus

Att bygga ett nytt hus kan handla om allt från ett attefallshus till en industrilokal. Här kan du läsa lite om hur det går till när man bygger ett nytt hus och om hur vi på Heya Arkitekter hjälper dig på vägen!Vad innebär begreppet nybyggnad?

Anlita arkitekt för att bygga ett nytt hus

Behövs en arkitekt för att bygga ett nytt hus?

Bygglov

Bygganmälan

Förhandsbesked

Planbesked

Vad innebär begreppet nybyggnad?

Ett nybyggnadsprojekt handlar om att uppföra något helt nytt, antingen på en obebyggd tomt eller på en tomt med befintliga byggnader. Det kan handla om allt från ett attefallshus eller en villa till ett större bostadsprojekt eller en lokal.

Anlita arkitekt för att bygga ett nytt hus

Att bygga ett nytt hus är ofta en stor investering för dig som kund oavsett om du är en privatperson eller representerar ett företag. Därför är det är alltid värdefullt att få råd och hjälp för att se till att slutresultatet blir så bra som möjligt.


Vi på Heya Arkitekter hjälper dig reda ut vad som är möjligt att uppföra på just din tomt genom att granska detaljplanen, göra ett platsbesök och vid behov även kontakta kommunen. Detta förarbete är väldigt viktigt för att inte stöta på problem senare i processen.


Oavsett om du har en tydlig bild av hur du vill ha det eller om du inte har någon aning kan vi hjälpa dig framåt för att uppnå ett så bra slutresultat som möjligt. Vi tar fram olika förslag för att tillsammans komma närmare lösningen som passar bäst för dig. Vi arbetar bl.a. med skisser, arkitektritningar, 3Dmodellering och visualisering för att tydliggöra våra och dina idéer. Tillsammans tittar vi på olika förslag på planlösning, fasadutformning, materialval och mycket annat.


Vi på Heya Arkitekter hjälper dig att ta fram rätt handlingar i form av ritningar, visualiseringar eller annat material för ansökan till kommunen. Beroende på vad du vill bygga kan det krävas bygglov, bygganmälan, ansökan om planbesked eller förhandsbesked. Förutom de tjänster vi tillhandahåller erbjuder vi också bl.a. solstudie, konstruktionsritningar och energiberäkning genom våra samarbetspartners. Vi hänvisar också vidare till andra professioner i de fall du behöver ta in en ytterligare kompetens i ditt projekt. Om så önskas kan vi bistå i kontakten med kommunen för att göra ditt bygglov eller bygganmälan så smidig som möjligt.


Du kan läsa mer om hur processen ser ut då du anlitar oss i vår Guide till dig som vill anlita en arkitekt.

Behövs en arkitekt för att bygga ett nytt hus?

Det tycker vi såklart! Många kunder som kommer till oss har redan en tydlig bild av hur de vill ha t.ex. sin nya villa eller lagerlokal. Detta är en bra utgångspunkt att arbeta från. Det finns dock regler och andra faktorer som kan ha missats, därför är det alltid bra att få professionell hjälp och input av någon som arbetar med detta dagligen. På så sätt blir processen med kommunen smidig och kunden kan vara säker på att ingen potential i varken platsen eller den nya byggnaden går förlorad.

Bygglov när du bygger ett nytt hus

I de flesta fall krävs det bygglov när du ska bygga ett nytt hus, man säger då att åtgärden du vill göra är bygglovspliktig. Det innebär att du behöver ansöka om lov hos kommunen för att bygga det du önskar. Till ansökan bifogas bygglovsritningar och andra handlingar. Vilka handlingar kommunen kräver skiljer sig från projekt till projekt. Kort kan man säga att det material kommunen begär är till för att förstå ditt projekt och för att kunna avgöra om projektet uppfyller de regler och krav som finns. Kommunen kan t.ex. kräva kontrollplan, konstruktionsritningar, solstudie eller en energibalansberäkning. Dessa erbjuder vi genom våra samarbetspartners, så du bara behöver en kontakt att hålla reda på. Vi hänvisar också vidare till andra professioner i de fall det behöver tas in en ytterligare kompetens som inte finns hos oss.


När bygglovet är inskickat, har blivit beviljat, samt att du fått ett startbesked av kommunen får du påbörja din åtgärd. När projektet är klart behöver du ett slutbesked för att få ta den nya byggnaden i bruk. Exakt vad som gäller kring bygglov kan du läsa om på Boverket.se.


Om du är osäker på om din åtgärd kräver bygglov är du välkommen att rådfråga oss på Heya Arkitekter. Du kan också ta kontakt med din kommun.

Bygganmälan när du bygger ett nytt hus

Vid vissa mindre åtgärder krävs inte ett bygglov utan du kan istället göra en bygganmälan, man brukar säga att dessa åtgärder är anmälspliktiga. Bygganmälan är en något enklare process, men påminner i mångt och mycket om att söka bygglov. Det som skiljer sig mellan bygglov och bygganmälan när det gäller nybyggnad är bl.a. vilken typ av åtgärder du får göra.  Generellt sett kräver mer omfattande nybyggnationer som en villa eller kontorsbyggnad bygglov, medan enklare projekt som ett attefallshus endast kräver en bygganmälan.


På samma sätt som när du söker bygglov får du inte påbörja din åtgärd innan din bygganmälan är godkänt och kommunen gett ett startbesked. Du får inte heller ta den nya byggnaden eller byggnadsdelen i bruk förrän kommunen gett ett slutbesked. Exakt vad som gäller kring bygganmälan kan du läsa på Boverket.se.


Om du är osäker på om din åtgärd kräver bygganmälan  är du välkommen att rådfråga oss på Heya Arkitekter. Du kan också ta kontakt med din kommun.

Förhandsbesked när du bygger ett nytt hus

Det är vanligt att ansöka om förhandsbesked om du vill bebygga en fastighet i ett område som saknar detaljplan. Utan en detaljplan finns inte några tydliga riktlinjer för vad som får byggas och vart. I korta drag kan man säga att ett förhandsbesked är som en förstudie eller en idéskiss till ett bygglov. Förhandsbeskedet ger dig ett svar på huruvida det i stora drag är möjligt att bygga på det sätt du önskar på platsen. Ansökningshandlingarna är färre och mindre detaljerade än de som krävs vid ett bygglov. På så sätt behöver du inte lägga tid och pengar på att ta fram ritningar på exakt hur byggnaden i fråga ska se ut, utan det handlar mer om att sätta ramarna för vad du vill bygga.


Handlingarna skickas till kommunen som tar ställning till för huruvida du tillåts göra den åtgärd på den plats du önskar. Vid ett positivt förhandsbesked har du rätt att vidta den åtgärd du sökt för, t.ex. en nybyggd villa, på den plats du ansökt om. Detta förutsätter dock att du söker ett bygglov inom två år från att ditt förhandsbesked vunnit laga kraft.

Planbesked när du bygger ett nytt hus

Vill du t.ex. stycka av en tomt eller göra något som inte är förenligt med den detaljplan som gäller på platsen?  Isåfall kan du behöva göra en begäran om planbesked. Kort sagt innebär det att den som avser att göra en åtgärd som innebär att en ny detaljplan antas, ändras eller upphävs skickar en förfrågan till kommunen. Kommunen ska därpå svara om de avser att påbörja ett sådant arbete.